منطقه امن چیست؟_ خروج از منطقه امن باعث موفقیت می شود| چرا باید از آن خارج شد؟

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ

 منطقه امن

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ جایی است که دوست دایم در آن بمانیم تا آرامشمان حفظ شود.

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد زودﺗﺮ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

و ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﺗﺮس ﻫﺎ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ی راﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ؟

ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺘﯽ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و ﺑﯽ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد

و اﺿﻄﺮاب زاﯾﯽ دارﯾﺪ، ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﯽ روﯾﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ذﻫﻨﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﺪ

و در آن اﺣﺴﺎس ، اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ دارﯾﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪ

و از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده

و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﻮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ی امن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس و درﮐﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪ، ﻧﺎآراﻣﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺪارﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن، ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺗﺎن،

دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﺪف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ.

ﻣﺜﻞ؛ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن، ﺗﻤﺎﺷﺎی سریال های ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،

ﺗﻠﻔﻦ های ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری، ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻇﺮوف، ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و…

چون ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﺎن و راﺣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی اﺿﻄﺮاب دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ

و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آوردن و زﺣﻤﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﮐﺎری ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ

و درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ

و ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ روﯾﺪ.

دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﻄﺮاب زا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ

و ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﺎن ﺳﺮ ﺑﺮود و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی (learning zone)

ﺑﯿﺮون از داﯾﺮه راﺣﺘﯽ، داﯾﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد

و ﭼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﻞ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ، ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺗﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ روﯾﺪ.

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ترغیب کنیم.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ “ﻧﺎﺑﺮده رﻧﺞ ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد”.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮس (panic zone)، نقطه مقابل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ

داﯾﺮه ی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮس اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮس ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﯾﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ دارﯾﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﺿﻄﺮاب، ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺣﺘﯽ ﯾﺎ اﻣﻦ ﺑﻪ زﺣﻤﺘﺶ ﻣﯽ ارزد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ راﻫﮑﺎر اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ.

وﻟﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﻮرد ﺗﺮس ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ (ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ) ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن آﺳﺘﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺗﺮس ﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *